Jedná se o bezbolestné neinvazivní vyšetření, při kterém jsou využívány vysokofrekvenční zvukové vlny (nikoliv ionizující rentgenové zážení) k zobrazení tkání lidského těla, a pomocí kterého lékař může určit diagnózu a navrhnout další léčbu. Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů resp. od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou impedancí. Nevýhodou je neschopnost ultrazvuku projít skrze kost a vzduch. Při vyšetření se povrch sondy pokrývá gelem a na sondu je vyvinut dostatečný tlak, aby se zamezilo vzduchovým mezerám mezi sondou a tělem vyšetřovaného. Protože jsou při ultrazvukovém vyšetření tkáně zobrazovány v reálném čase, je možné zachytit strukturu a pohyb jednotlivých orgánů, stejně jako toky krve v cévách

   Pro měření toků krve se využívá Dopplerova jevu popsaného v roce 1842. Při dopplerovském měření (“barevný doppler”) je relativní pohyb krve vůči sondě vysílající ultrazvuk zobrazován pomocí různobarevných polí uvnitř řezů cévami či srdcem. Je tedy možné zjistit případné zúžení či uzávěr cév, nebo např. síňový defekt srdce.

Škodlivé účinky vyšetření?

   Za dobu používání ultrazvuku v medicíně nebyly prokázány žádné nežádoucí vedlejší účinky, nicméně vyšetření je třeba používat pouze v jasných indikacích, na technicky vyhovujících přístrojích, a provádět by ho měl vždy erudovaný lékař.

Indikace k ultrazvukovému vyšetření

   Vyšetření je prováděno k posouzení morfologického nálezu v zájmové oblasti. Především se jedná o posouzení orgánů v dutině břišní, v měkkých tkáních krku (štítná žláza) i jinde na těle. Při využití Dopplerovského modu je možné hodnotit průchodnost cév a plnění srdečních oddílů. Jak již bylo zmíněno výše není možné vyšetřovat kostní tkáň a orgány naplněné vzduchem (plicní parenchym).